Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mastermind Academy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen en online programma’s die door Mastermind Academy worden georganiseerd en aangeboden. Mastermind Academy organiseert live evenementen en biedt online programma’s aan. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de navolgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen zijn voor alle deelnemers beschikbaar op de website van Mastermind Academy (www.michaelpilarczyk.nl). Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.
Artikel 1 – Definities: wat bedoelen we ermee?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Mastermind Academy: (wij-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over onze organisatie;
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden;
 3. Partij(en): Wederpartij en Mastermind Academy samen of ieder als individuele contractspartij;
 4. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 5. Dienst(en): alle werkzaamheden verricht door Mastermind Academy waaronder (maar niet beperkt tot) het organiseren van live Evenementen en Online Programma’s;
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen ons gezamenlijk tot het verlenen van Diensten;
 7. Evenement: een offline (en dus ‘fysieke’) training, traject, coaching, (strategisch) advies, inspiratiesessie en/of workshop op het gebied van zelfontwikkeling, mentale gezondheid en persoonlijk succes;
 8. Online Programma: toegang tot een online platform of digitale applicatie, waar je online trainingen, audio- en videocursussen, trajecten, coaching, (strategisch) adviezen, inspiratiesessies en/of workshops op het gebied van zelfontwikkeling, mentale gezondheid en persoonlijk succes kunt vinden. Op het moment dat je een Online Programma bij ons koopt, ontvang je van ons inloggegevens en een instructie over hoe je toegang tot het online platform krijgt.
 9. Wederpartij: (jij-vorm)
 10. dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst. Als Wederpartij kan je verschillende hoedanigheden bezitten, namelijk:
 • Zakelijke Partij: Jij bent een natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van een beroep of bedrijf. Je handelt bijvoorbeeld uit naam van een beroep of bedrijf als je tickets voor ons Evenement koopt voor je werknemers;
 • Consument: je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;

Artikel 2 – Mastermind Academy
Naam bedrijf Mastermind Academy VOF
KvK nummer 68164785
Mail Contact@michaelpilarczyk.nl

Wij handelen naast 'Mastermind Academy' ook onder de volgende handelsnamen: Michael Pilarczyk Academy en Michael Pilarczyk Coaching Academy.

Artikel 3 – Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen* van Mastermind Academy en voor iedere Overeenkomst tussen Mastermind Academy en Wederpartij.
* Uitleg: een rechtshandeling is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische verandering tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de inschrijving en betaling voor het Maximum Potential (MaxPot) event. Door de koop krijg je namelijk het recht om aan dat Evenement deel te nemen.
 1. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo'n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan, zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos (digitaal) naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 2. Tenzij we samen uitdrukkelijk en schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 3. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn, dan kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 4. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog mogen vragen je aan deze algemene voorwaarden te houden.
 5. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 6. Onze Evenementen en Online Programma’s zijn bedoeld om jou te helpen je volledige potentieel te bereiken en een positief verschil maken in de wereld. Wij doen natuurlijk altijd ons best om jou te helpen jouw persoonlijke doelen te behalen, maar wij verwachten dat jij zelf ook de nodige inspanningen levert. Doe je dat niet? Dan kan het logischerwijs voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Ook kan het voorkomen dat je iets anders van de Evenementen en Online Programma's had verwacht. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) garanties geven over het resultaat.
 7. Jij en/of de Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en op tijd aan ons worden verstrekt. Gebeurt dit niet (of niet op tijd)? Dan hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortkomende extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven aan jou en/of de Deelnemer in rekening te brengen. De gevolgen van een niet of te laat aanleveren van noodzakelijke gegevens komt dan ook voor je eigen rekening en risico.
 8. Ben jij een Zakelijke Partij die handelt in bedrijf of beroep? Dan ben jij er verantwoordelijk voor dat de Deelnemer de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden nakomt. De verplichtingen voor jou gelden dan ook onverkort voor de door jou aangewezen/aangemelde Deelnemer, voor zover dat redelijk is.
 9. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 10. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. We omschrijven al onze Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Diensten of digitale inhoud. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.
Artikel 5 – De Overeenkomst
 1. Koop je een ticket bij ons voor een Evenement of toegang tot een Online Programma, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen? Bijvoorbeeld in het geval dat wij vermoeden dat jij het Evenement zal verstoren. Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld door jou de toegang tot het Evenement te ontzeggen. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier zo snel mogelijk en per e-mail van op de hoogte.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
 4. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo goed mogelijk proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons ingeschatte (op)levertermijn.
 5. Heb je een Dienst online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaardt, dan bevestigen we dit ook online aan jou.
Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consumenten
 1. Je kunt als Consument een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld een online aankoop) zonder reden ontbinden, en dus beëindigen, binnen 14 (veertien) dagen.
 2. Deze termijn van 14 (veertien) dagen (ook wel de bedenktijd genoemd) begint te lopen op de dag dat we een Overeenkomst sluiten.
 3. Ben jij geen Consument en handel jij als Zakelijke Partij? Of ben jij Deelnemer, maar heb jij zelf geen ticket voor een Evenement of toegang tot het Online Programma gekocht? Dan geldt het herroepingsrecht helaas niet.
 4. Ten aanzien van de volgende Diensten kan het herroepingsrecht worden uitgesloten, het gaat daarbij om:
 5. Diensten die gevoelig zijn voor prijsschommelingen waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 6. Dienstenovereenkomsten als deze al deels of volledig zijn uitgevoerd, dus als:
 7. de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke toestemming; en
 8. je hebt verklaard dat je herroepingsrecht vervalt als wij de Overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;
 9. Diensten die volgens jouw bijzondere wensen/specificaties zijn verricht en dus duidelijk voor één persoon zijn bestemd.
 10. De levering van digitale inhoud (dus niet op een materiële drager). Dit is bijvoorbeeld het geval bij deelname aan ons Online Programma of een programma in een digitale applicatie. Jouw herroepingsrecht vervalt als de uitvoering is begonnen met jouw instemming, bijvoorbeeld door in te loggen via ons online platform.
Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren herroepingsrecht
 1. Geven wij jou niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht? Dan is de bedenktijd niet 14 (veertien) dagen, maar nog 12 (twaalf) maanden langer.
 2. Als wij de informatie uit lid 1 binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de bedenktijd toch nog verstrekken, dan geldt vanaf de dag moment waarop jij deze informatie van ons hebt gekregen, een bedenktijd van 30 (dertig) dagen.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door jou als Consument
 1. Indien jij, als Consument, gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dien je ons daar zo snel mogelijk over te informeren. Dit doe je door een e-mail te sturen naar contact@michaelpilarczyk.nl waarin je aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en via welke gegevens jij te bereiken bent.
 2. Het risico en de bewijslast voor het juist en het tijdig gebruik maken van het herroepingsrecht ligt bij jou. Dit betekent dat jij zelf moet kunnen aantonen dat je dit op tijd en op de juiste manier hebt gedaan. Kun je niet (op tijd) bewijzen dat je dit hebt gedaan? Dan kunnen wij weigeren jou het geld terug te geven.
Artikel 9 – Wijziging data Evenement
 1. In het geval dat door omstandigheden een (onderdeel van de) Evenement onverhoopt geen doorgang kan vinden, dan zullen wij trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend Evenement c.q. een vervangend deel op een andere datum.
 2. In het geval dat een vervangend Evenement niet binnen afzienbare termijn mogelijk is en wij het Evenement geen doorgang laten vinden, dan bieden we je de keuze om de deelnamekosten die je al aan ons hebt betaald te (laten) restitueren of om deel te nemen aan een volgende editie van het Evenement. Je hebt deze keuze ook als de Deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan het Evenement.
 3. Aan informatie op de website en andere (online) platforms en media waarop/waarin uitingen van Mastermind Academy staan vermeld aangaande Evenementen kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Wij behouden ons het recht voor de locatie en/of het tijdstip van het Evenement te veranderen, deze op te schorten of deze geen doorgang te laten vinden indien er sprake is van onvoldoende belangstelling/inschrijvingen. Van dat laatste is sprake, wanneer daar naar ons oordeel sprake van is. Dit kan per Evenement verschillen en we zullen hier zo snel als mogelijk een bericht van uitdoen.
 5. De locatie waar het Evenement plaatsvindt kan worden gewijzigd als de omstandigheden daarom vragen. Wij streven er naar jou en Deelnemer hier uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het Evenement over te informeren. Aan een wijziging van locatie kunnen geen rechten worden ontleend en een wijziging van locatie doet geen afbreuk aan het leveren van de Dienst. Ontbinding en/of schadevergoeding, van welke soort dan ook, ligt hierbij niet in de rede.
 6. Indien de locatie waar het Evenement plaatsvindt wordt verplaatst van een fysieke locatie naar een online locatie, dan behoud je het recht om deel te nemen aan een volgende editie van het Evenement. Wil je liever je geld terug? Dat kan! Dan ben je alleen niet meer verzekerd van een ticket voor een volgende editie van het Evenement.
Artikel 10 – Doorverkopen en overdragen ticket voor een Evenement
 1. Tickets die zijn gekocht voor een Evenement staan op naam. Jij kunt de koop van een ticket niet annuleren en wij geven nooit geld terug voor een ticket van een Evenement, tenzij we samen anders overeenkomen.
 2. Ben jij en/of Deelnemer verhinderd om aanwezig te zijn bij een Evenement waarvoor je een ticket hebt gekocht? Dan is het eventueel mogelijk om een ticket over te dragen aan iemand anders. Jij draagt zelf een vervangende Deelnemer aan. Dit kan tot 7 (zeven) dagen voor aanvang van het Evenement. Wil jij je ticket overdragen? Stuur dan een e-mail naar contact@michaelpilarczyk.nl waarin je aangeeft dat je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, inclusief de naam en het e-mailadres van de vervangende Deelnemer. Indien de vervangende Deelnemer uiteindelijk blijkt niet deel te nemen, of afwezig blijft, heb jij geen recht om je aankoopbedrag terug te ontvangen. Zie artikel 10.1.
 3. Naast het overdragen van een ticket, is het ook mogelijk om je ticket door te verkopen. Hiervoor is een speciale regeling van toepassing. Neem ook in dat geval contact op met ons team door te mailen naar contact@michaelpilarczyk.nl en vraag naar de opties. Wij informeren je graag.
Artikel 11 – Gezondheid
 1. Wanneer je deelneemt aan een Evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Jij bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien je gezondheid niet in orde is, of je hierover twijfelt, is het niet toegestaan om je aan te melden voor een Evenement, zonder vooraf contact met ons op te nemen om te overleggen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar contact@michaelpilarczyk.nl.
Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst door ons
 1. In sommige gevallen hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of per direct te beëindigen. Wij kunnen jou bijvoorbeeld per direct toegang tot het Evenement ontzeggen, of jouw toegang tot het Online Programma blokkeren. Dit doen wij alleen zodat wij bijvoorbeeld onze Evenementen zo ordelijk mogelijk kunnen laten verlopen. Dit kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons. Jij hebt in geen gevallen recht op restitutie van het deelnamegeld. Daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en rente(s) van jou te vorderen.
 2. Van gevallen zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) sprake indien:
 3. Als jij en/of Deelnemer één of meer van onze aanwijzingen niet, niet op tijd of niet goed opvolgt. Dit geldt evengoed voor aanwijzingen die medewerkers van de locatie waar het Evenement plaatsvindt aan jou geven;
 4. je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met het Evenement te maken hebben, in of rondom de locatie van het Evenement, of andere Deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op het Evenement van Mastermind Academy;
 5. indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt. Met ‘langdurig’ bedoelen wij langer dan 5 (vijf) minuten;
 6. je tijdens het Evenement alcohol en/of drugs (hebt) gebruikt;
 7. jij en/of Deelnemer het Evenement of het Online Programma op welke wijze dan ook verstoort.
 8. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen. Dit kan betekenen dat jij niet de volledige prijs die je hebt betaald terugkrijgt.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Als jij een Consument bent, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:
 1. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten. In aanvulling daarop zal de totale vergoeding van de schade door ons in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 2. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of aantoonbare roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.

Als jij met ons handelt als Zakelijke Partij en dus in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of aantoonbare roekeloosheid aan onze kant.
 2. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld (dus in de gevallen dat er sprake is van opzet of aantoonbare roekeloosheid), dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 3. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Om deze redelijke kosten te bepalen wordt er een vergelijking gemaakt tussen de situatie zoals die is en de situatie waarin de schadelijdende partij zou verkeren in het hypothetische geval dat er geen schadeveroorzakende gebeurtenis is geweest. De kosten die gemaakt moeten worden om deze twee situaties (de situatie waarin schade is geleden en de hypothetische situatie waarin geen schade is geleden) zo dicht mogelijk op elkaar te laten lijken, noemen we ‘vervangende schade’. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
 4. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
 5. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.
 6. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld (dus in de gevallen dat er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid), dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 7. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 8. Als voor de uitvoering van de Overeenkomst in overleg tussen ons gezamenlijk een Derde is ingeschakeld, zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze Derde.

De bepalingen hieronder zijn algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid. Deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument of een Zakelijke Partij bent:
 1. Alle Diensten die Mastermind Academy aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in het programma van een Evenement of een Online Programma, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook.
 2. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen garantie, verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ten aanzien van de/voor de besluitvorming door de Wederpartij en/of de Deelnemer. Iedere Deelnemer en/of Wederpartij blijft te allen tijde zelf (en als enige) verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij maakt, al zijn of haar handelen maar ook zijn of haar nalaten, ook na het volgen van een Evenement of een Online Programma. Wederpartij vrijwaart Mastermind Academy voor aanspraken in dit verlengde.
 3. Mastermind Academy doet er alles aan om live evenementen voor iedere Deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een Evenement is te allen tijde voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Mastermind Academy is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de Deelnemer heeft meegebracht naar het Evenement.
 4. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.
Artikel 14 – Overmacht
 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van 'overmacht' mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
 • wanprestaties van of overmachtssituaties bij toeleveranciers of andere Derden;
 • onvoldoende belangstelling/inschrijving voor Evenementen;
 • (stroom)storingen;
 • computervirussen;
 • cyberaanvallen
 • extreme weersomstandigheden;
 • brand(gevaar);
 • (dreigend) oorlogsgevaar;
 • een dag of dagen van nationale rouw;
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • pandemieën;
 • epidemieën;
 • quarantaines;
 • ziekteverzuim (van medewerkers en/of door ons ingeschakelde Derden);
 • stakingen;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • maatregelen van overheidswege;
 • het defect gaan van rijwielen of apparatuur;
In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.
 1. Als zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 90 (negentig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst schriftelijk (per e-mail) en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.
Artikel 15 – Honorarium/Prijzen
 1. Alle door ons genoemde bedragen zijn i’ euro's en inclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 2. Wij mogen halfjaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.
 3. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.
Artikel 16 – Betaling en facturering
 1. In principe betaal je meteen via de webshop waar je de aankoop van het ticket voor het Evenement doet. De factuur hiervoor kan je direct downloaden, maar ook terugvinden in het systeem om deze eventueel op een later moment te downloaden.
 2. Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan ga jij door de eerste termijnbetaling akkoord dat Mastermind Academy volgende termijnen en eventuele administratiekosten automatisch mag incasseren. Het betreft in dit geval een betalingsverplichting die in meerdere termijnen volledig voldaan dient te worden. Het is dus niet mogelijk de Overeenkomst of de betalingsverplichting te verbreken voordat het volledige bedrag is voldaan.
 3. Heb je ons onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan komt dat voor jouw eigen rekening en risico.
 4. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Als Zakelijke Partij krijg je vervolgens 7 (zeven) extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Als je Consument bent, krijg je 14 (veertien) extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet 'in verzuim'. Je bent ons dan boven op het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
 5. ​Indien jij de deelnamekosten of enig ander aan Mastermind Academy verschuldigd bedrag niet (geheel) voor aanvang van het live Evenement of het inloggen bij het Online Programma hebt voldaan of termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, dan zijn wij gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging jou de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In zo’n geval blijft de betalingsverplichting voor jou als Wederpartij bestaan, zonder dat jij aanspraak kunt maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het Evenement en/of de beëindiging van de Overeenkomst.
Artikel 17 – Klachten
 1. Wil jij of Deelnemer een klacht indienen over een gebrek aan onze Dienst en/of Evenement? Laat het ons dan uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je dit uiterlijk 48 (achtenveertig) uur na het eindigen van het Evenement of het Online Programma waarop de klacht ziet laten weten. Dan doe je dit door een e-mail te sturen naar contact@michaelpilarczyk.nl waarin je aangeeft waar de klacht over gaat en hoe wij jou kunnen bereiken. Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
 2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde maand indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat onze Dienst en/of Evenement of Online Programma voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort als jij handelt in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.
Artikel 18 – Overdracht
 1. Jouw financiële plichten uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder onze schriftelijke toestemming. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten 'goederenrechtelijke werking'.
Artikel 19 – Meerwerk
 1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met jouw voorafgaande schriftelijke (per e-mail) toestemming, werk verrichten dat buiten de oorspronkelijke Overeenkomst valt, dan dien jij de vergoeding daarvoor te betalen. Wil jij bijvoorbeeld wijzigingen doorvoeren ten aanzien van je ticket? Dan mogen wij €25,- (vijfentwintig) euro extra in rekening brengen. Deze vergoeding is altijd op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven.
 2. Je gaat ermee akkoord dat door werkzaamheden of prestaties zoals hierboven bedoeld (meerwerk), de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Wij zullen je altijd van tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
Artikel 20 – Intellectueel eigendom
 1. Wij hebben alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van ons Evenement of ons Online Programma. Door een ticket te kopen voor ons Evenement of door deel te nemen aan ons Online Programma, krijg jij alleen het recht om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. Jij bent niet de enige met dit ‘gebruiksrecht’, andere Deelnemers en/of Wederpartijen hebben dit recht bijvoorbeeld ook. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat jij deze rechten overdraagt, hiertoe ben jij namelijk niet gerechtigd. Ieder ander of verdergaand recht hoort dan ook niet bij deze zogeheten 'niet-exclusieve' gebruiksrechten.
 2. Alleen jij en/of Deelnemer mag/mogen de het door ons aan jou en/of Deelnemer verstrekte online en offline materiaal dat wij inzetten voor het Evenement of Online Programma gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld hand-outs, video’s, audio, stukken, testen, presentaties, readers, rapporten, modellen en/of oefenmateriaal. Jij en Deelnemer mogen de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.
 3. Het is jou wel toegestaan om foto’s te maken en te publiceren via de persoonlijke social media van de Deelnemer (zonder commerciële doeleinden).
 4. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van onze Diensten verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
 5. Mastermind Academy kan tijdens Evenementen en Online Programma’s opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat jij op deze beelden herkenbaar te zien bent. Mastermind Academy heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een Evenement of Online Programma geeft de deelnemer toestemming aan Mastermind Academy om deze beelden te kunnen en mogen gebruiken.
 6. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie, tenzij jij daar schriftelijk (per e-mail) bezwaar tegen hebt gemaakt.
 7. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
 8. Als jij of Deelnemer je niet houdt aan de bepalingen in dit artikel en ons intellectueel eigendomsrecht schendt, dan ben jij een direct opeisbare boete ter hoogte van driemaal het bedrag dat wij voor de Overeenkomst hebben afgesproken verschuldigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als jij zonder onze schriftelijke toestemming een zelf gemaakte video- of audio opname van ons Evenement online publiceert. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.
 9. Houd jij je niet aan lid 1 tot en met 8 van artikel 20? Dan ben je ons, ongeacht of de overtreding aan jou kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een direct opeisbare boete van 10.000, - (tienduizend) euro als jij handelt in bedrijf en beroep en 5.000, - (vijfduizend) euro als jij Consument bent, verschuldigd voor elke overtreding. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denken aan ons recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.
Artikel 21 – Beheer
 1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Diensten. Bijvoorbeeld onze website of ons online programma.
 2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks- en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Diensten altijd op te volgen.
 5. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische Diensten onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die Diensten blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.
Artikel 22 – Geheimhouding
 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
 2. Jij en Deelnemer zijn zich ervan bewust dat alles wat in een Evenement of Online Programma is geleerd bedoeld is voor eigen gebruik.
 3. Wij zullen aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van Evenementen of Online Programma’s tenzij Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
 4. Als wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om vertrouwelijk informatie aan Derden te verstrekken, dan zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van de schade die door deze verstrekking wordt geleden.
 5. Houd jij je niet aan lid 1 van deze bepaling? Dan ben je ons, ongeacht of de overtreding aan jou kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een direct opeisbare boete van 10.000, - (tienduizend) euro als jij handelt in bedrijf en beroep en 5.000, - (vijfduizend) euro als jij Consument bent, verschuldigd voor elke overtreding. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denken aan ons recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.
Artikel 23 – Verrekening en opschorting
 1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening als jij handelt als Zakelijke Partij en dus in naam van beroep of bedrijf. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat jij altijd gehouden met jouw verplichtingen aan ons na te komen, ook als wij onze verplichtingen aan jou even niet kunnen nakomen. Dit artikel geldt niet als jij Consument bent.
Artikel 24 – Toepasselijk recht
 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit de regio waar Mastermind Academy is gevestigd er uitspraken over doen.
Artikel 25 – Survival
 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de bedoeling hebben om na beëindiging van de Overeenkomst nog steeds te gelden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het artikel met betrekking tot de aansprakelijkheid, het intellectueel eigendomsrecht, geheimhouding, survival en het toepasselijk recht, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd gelden.
Artikel 26 – Wijziging of aanvulling
 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.